Gabinet specjalistyczny Dia-Log

Regulamin Specjalistycznego Centrum Terapeutycznego DIA-LOG

 1. DIA-LOG prowadzony jest przez Annę Dawidowicz-Wlosz NIP: 9910387035, REGON: 367269255.
 2. Uczestnictwo w zajęciach konsultacyjnych, diagnostycznych i terapeutycznych organizowanych przez Specjalistyczne Centrum Terapeutyczne DIA-LOG jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich punktów niniejszego regulaminu.
 3. w Opolu czynny jest od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 4. W gabinecie prowadzone są zajęcia zgodne z aktualną ofertą dostępną na stronie www.specjalisci-opole.pl z zastrzeżeniem możliwości zmiany oferty w zakresie świadczonych usług oraz cen za prowadzone zajęcia.
 5. Zapisu na zajęcia można dokonać telefonicznie lub sms pod numerem 795 677 363.
 6. Specjalistyczne Centrum Terapeutyczne DIA-LOG zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia na zajęcia ze względu na brak miejsc.
 7. Diagnozy, konsultacje oraz zajęcia terapeutyczne przeprowadzane są na zlecenie pacjenta/rodziny pacjenta. Pacjent/rodzina pacjenta zobowiązany/ni jest/są do przekazania terapeucie informacji dotyczących stanu zdrowia pacjenta oraz prowadzonych aktualnie terapii w innych ośrodkach.
 8. Przed rozpoczęciem cyklicznych zajęć terapeutycznych przeprowadzana jest diagnoza pacjenta.
 9. Opłaty można regulować gotówką każdorazowo po zajęciach lub dokonując przedpłaty (najpóźniej 24h przed planowanymi zajęciami) przelewem na odbiorcę: DIA-LOG Anna Dawidowicz-Wlosznr konta: 35 1140 2004 0000 3902 7824 0106 (mbank):, w tytule wpisując: terapia logopedyczna/neurologopedyczna/pedagogiczna/psychologiczna, imię i nazwisko dziecka/pacjenta.
 10.  Zajęcia terapeutyczne trwają 60 minut, 45 minut lub 30 minut – w tym 55 min./40min/25min terapii i 5 minut rozmowy z pacjentem lub opiekunem, który dostaje informacje o postępach w terapii i zaleceń do pracy w domu. Czasem konsultacja z opiekunem może trwać dłużej, dlatego prowadzący może skrócić zajęcia na rzecz konsultacji.
 11. Na zajęcia trwające 30 minut mogą być zapisane jedynie osoby, które uczęszczają na cotygodniowe terapie. W przypadku rzadszych wizyt zajęcia trwają od 45-60 min.
 12. Rodzic/opiekun powinien przyjść dziecko/podopiecznego 5 minut przed planowanym zakończeniem zajęć, aby terapeuta mógł podać wskazówki do pracy w domu.
 13. W zajęciach terapeutycznych nie powinny uczestniczyć osoby z objawami chorobowymi (m. in. zapalenie spojówek, katar, kaszel, ból brzucha itp.)
 14. Pacjent zobowiązany jest do przestrzegania zaleceń terapeuty oraz systematycznej pracy w domu.
 15. Specjalistyczne Centrum Terapeutyczne DIA-LOG zobowiązuje się do przeprowadzenia zajęć zgodnie z ustalonym grafikiem. W przypadku choroby terapeuty, bądź innej losowej przyczyny uniemożliwiającej odbycie zajęć, zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć – w przypadku wniesienia opłaty za zajęcia rodzicowi bądź opiekunowi przysługuje zwrot pieniędzy za niezrealizowane zajęcia lub odrobienie zaległych zajęć. 
 16. Spóźnienie dziecka/pacjenta na zajęcia, nie powoduje ich przedłużenia, ani obniżenia płatności za nie.
 17. Czas trwania zajęć zaczyna się w momencie ich rozpoczęcia, nawet jeśli zaczną się one wcześniej niż były zaplanowane.
 18. Rodzic bądź opiekun może odwołać zajęcia bez podawania przyczyny najpóźniej do godziny 17:00 w dniu poprzedzającym terapię.

W przypadku nie odwołania zajęć lub odwołania w dniu, w którym były zaplanowane  jest równoznaczne z koniecznością poniesienia opłaty w wysokości 50% kosztów ceny jednostkowej zajęć.

Zajęcia można odwołać telefonicznie/sms pod numerem +48 795 677 363.

19. Nieprzestrzeganie przez pacjenta, rodzica bądź opiekuna powyższych zasad lub nagminna absencja dziecka, mogą być powodem wypowiedzenia świadczenia usług terapeutycznych.