Gabinet specjalistyczny Dia-Log

Regulamin konsultacji online

Informacje o Specjalistycznym Gabinecie logopedyczno – pedagogicznym DIA-LOG

1. Gabinet logopedyczno – pedagogiczny DIA-LOG Anna Dawidowicz-Wlosz jest działalnością zarejestrowaną w Polsce (NIP: 9910387035)

 1. Właścicielem firmy jest Anna Dawidowicz-Wlosz
 2. Gabinet świadczy usługi on-line w zakresie konsultacji logopedyczny/neurologopedycznych/psychologicznych/pedagogicznych.
 3. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy zawartej podczas rozpoczęcia terapii jest sąd właściwy dla siedziby firmy.

Rodzaj i warunki wykonywanych usług

I. Słowniki pojęć użytych w Regulaminie usługi:

 1. Konsultacja on-line – zwana dalej usługą realizowana za pośrednictwem dowolnej platformy komunikacyjnej (Skype, Messanger, Zoom, ClickMeeting itp.) przez specjalistów gabinetu DIA-LOG
 2. System rezerwacji – moduł rezerwacji i płatności znajdujący się na stronie www.specjaliści-opole.pl w zakładce SKLEP
 3. Klient – osoba zamawiająca usługę – rodzic, opiekun prawny, inny przedstawiciel pacjenta zamawiający i opłacający usługę
 4. Pacjent – osoba której dotyczy konsultacja – dziecko, inny podopieczny Klienta
 5. Płatnik – osoba prawna lub fizyczna na którą wystawiana jest faktura za usługę

II. Konsultacje on-line są przeznaczone dla wszystkich zainteresowanych osób, które potrzebują konsultacji logopedy/neurologopedy/psychologa/pedagoga.

III. Wszyscy Klienci są traktowani indywidualnie, na zasadach równości i z należytym szacunkiem.

IV. Konsultacje są zawsze dostosowywane do potrzeb indywidualnych Klienta oraz Pacjenta.

V. Aby korzystać z Usług online należy mieć dostęp do urządzeń elektronicznych, które umożliwiają przeglądanie i edytowanie różnego rodzaju treści elektronicznych: 

 • Komputer stacjonarny, laptop, telefon komórkowy lub tablet wyposażone w kamerę i mikrofon oraz
 • Aktualne oprogramowanie do otwierania i edycji dokumentów (np. MSOffice)
 • Aktualne oprogramowanie do przeglądania Internetu (np. Firefox i inne)
 1. Wszystkie ceny na stronie internetowej podawane są w PLN i nie zawierają VAT-u.
 2. Ceny są wiążące i podlegają realizacji w chwili potwierdzenia przez klienta zamówienia.
 3. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany cen usług znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych usług lub produktów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Serwisu bądź wprowadzania w nich zmian.
 4. Klient zamawiający usługę jest zobowiązany i uprawniony do wykorzystania jej wyłącznie do celów określonych niniejszym regulaminem oraz obowiązującym prawem. Zabronione jest wykorzystanie usługi do celów reklamowych, celów związanych z promocją towarów usług czy innych treści (w tym politycznych, dyskryminujących, naruszających prawa osób trzecich itp.) W szczególności klient jest zobowiązany pod rygorem odpowiedzialności karnej do powstrzymania się od dostarczania w ramach usługi treści o charakterze bezprawnym.
 5. Wszelkie naruszenia, o których mowa w pkt 9 będą skutkowały natychmiastowym zerwaniem zawartej umowy usługi, utratą uprawnień reklamacyjnych a w sytuacjach naruszenia prawa złożeniem doniesienia do właściwych organów wraz z ujawnieniem danych osobowych sprawcy.

Zawieranie i rozwiązywanie umowy

Zawarcie umowy o realizację usługi

 1. Zawarcie umowy następuje poprzez złożenie i opłacenie zamówienia na stronie www.specjaliści-opole.pl lub w wyjątkowych przypadkach poprzez zarezerwowanie telefonicznie a następnie opłacenie usługi w dowolnym systemie bankowym.
 2. Zamówienie obejmuje dwa etapy:
  • TELEFONICZNA REZERWACJA TERMINU
   • Wypełnienie formularza z danymi pacjenta i danymi do faktury ?
   • Zatwierdzenie rezerwacji i przejście do płatności (Rezerwacja terminu konsultacji ważna jest 24 godziny od momentu rezerwacji i w razie braku płatności w tym okresie jest automatycznie anulowana).
  • PŁATNOŚĆ 
   • Płatność możliwa jest bezpośrednio po umówieniu wizyty pośrednictwem integratora usług płatniczych online przelewy24.pl ?
   • Realizacja usługi możliwa jest po zaksięgowaniu na koncie Gabinetu wpłaty za zamówienie.

Rozwiązanie umowy o realizację usługi

 1. Klient może zrezygnować z zamówionej i opłaconej usługi w terminie nie krótszym niż 24 godziny przed terminem zarezerwowanym. Rezygnacja po tym terminie nie skutkuje zwrotem wpłaconych środków.
 2. Rezygnacja następuje poprzez oświadczenie klienta o woli rezygnacji przesłane droga elektroniczną na adres: logopedadialog@gmail.com O ważności rezygnacji decyduje termin wysłania przez Klienta oświadczenia.
 3. Klient, który w prawidłowy sposób przesłał rezygnacje otrzymuje zwrot wpłaconej należności wyłącznie za pośrednictwem integratora płatności przelewy24.pl  i w czasie przewidzianym regulaminami 
 4. Ograniczenie zakresu lub zmiana terminu realizacji możliwa jest na podstawie ustaleń telefonicznych lub mailowych pomiędzy klientem a realizatorem usługi.
 5. Zmiana terminu rezerwacji powinna nastąpić co najmniej 24 godziny przed terminem realizacji usługi
 6. Ograniczenie lub zmiana terminu realizacji wybranej usługi przez Gabinet DIA-LOG lub Klienta jest możliwe w sytuacji, gdy ma miejsce: 
 • Choroba terapeuty.
 • Przerwa techniczna w działaniu systemu zarządzania danymi
 • Mają miejsce inne czynniki uniemożliwiające realizacje usługi niezależne od Gabinetu DIA-LOG lub Klienta

O braku możliwości realizacji usługi lub występujących ograniczeniach z nią związanych Gabinetu DIA-LOG powiadomi klienta niezwłocznie po uzyskaniu wiedzy na ten temat.

Prawa autorskie

 1. Wszystkie materiały związane z wykonaniem zamówionej usługi wysłane lub udostępnione w trakcie usług są własnością Poradni i można z nich korzystać wyłącznie do celów związanych bezpośrednio z zakresem usługi i w odniesieniu do Klienta i Pacjenta uczestniczących w usłudze.
 2. Żadne materiały ani dokumentacja nie mogą być udostępniane ani odsprzedawane osobom trzecim w żadnej formie.
 3. Wszystkie materiały przesłane przez Klienta do analizy terapeutycznej automatycznie stają się własnością Gabinetu DIA-LOG.
 4. Materiały uzyskiwane od Klientów takie jak filmy, zdjęcia czy rysunki itp. mogą być wykorzystywane do celów naukowych (w tym publikacje o charakterze naukowym) po wcześniejszej anonimizacji tych materiałów.
 5. Wymienione w pkt 4 materiały wymagają pisemnej zgody Klienta na publikację w celach innych niż naukowe.

Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie spory dotyczące świadczonych usług podlegają negocjacji i będą rozwiązywane polubownie z poszanowaniem zasady równości i wzajemności.
 2. Spory, w których strony nie znalazły polubownego rozwiązania będą rozwiązywane na drodze sądowej w drodze pozwu wnoszonego dla właściwego dla miejsca prowadzenia działalności Poradni Sądu Rejonowego w Opolu.