Gabinet specjalistyczny Dia-Log

Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO GABINETU DIA-LOG

1& Definicje

 1. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca w sklepie internetowym zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 
 2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 3. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Gabinetu Logopedyczno-Pedagogicznego DIA-LOG;
 4. Sklep internetowy Gabinetu Logopedyczno-Pedagogicznego DIA-LOG – serwis internetowy dostępny na platformie Woocommerce pod adresem,za którego pośrednictwem klient może dokonywać zakupów;
 5. Towar – produkty oferowane do sprzedaży w sklepie Internetowym;
 6. Umowa sprzedaży – umowa zawierana za pośrednictwem sklepu internetowego, pomiędzy klientem a Gabinetem Logopedyczno-Pedagogicznego Dialog, dotycząca sprzedaży towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego;
 7. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);
 8. Zamówienie – deklaracja klienta do zawarcia umowy sprzedaży towaru, z określeniem jego ilości i rodzaju.

10. Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie towarów  na podstawie wyborów klienta.

2& Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego www.specjalisci-opole.pl

2.2. Niniejszy regulamin definiuje art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Sklep internetowyl, prowadzony jest przez Gabinet Logopedyczno-Pedagogiczny DIA-LOG z siedzibą w 45-940 Opole, ul. Ogrodowa 43 

NIP: 9910387035, REGON: 367269255

2.4. Niniejszy Regulamin określa:

a) warunki i zasady składania zamówień w ramach sklepu internetowego;

b) zasady zawierania umów sprzedaży towaru oferowanego  w  sklepie Internetowego.

2.5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe przy spełnieniu następujących wymagań technicznych:

a) Urządzenie z dostępem do internetu 

b) dostęp do  przeglądarki internetowej np. Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Safari

c) aktywne konto poczty elektronicznej

2.6. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie internetowej serwisu www.specjalisci-opole.pl., skąd klient ma możliwość jego pobrania i sporządzenia wydruku.

2.7. Informacje dotyczące towarów prezentowanych na stronie internetowej sklepu www.specjalisci-opole.pl ich opis, a także ceny, stanowią podstawę do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego

3& Zasady korzystania ze sklepu internetowego

3.1. Warunkiem dokonania zakupów w sklepie www.specjalisci-opole.pl jest zaakceptowanie regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.2. W przypadku naruszenia przez klienta zasad regulaminu, sklep Gabinetu Logopedyczno-Pedagogicznego DIA-LOG zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępu,  lub całkowitego pozbawienia klienta prawa do korzystania ze sklepu internetowego. W szczególności w przypadku gdy korzysta ze sklepu internetowego w sposób niezgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

4& Procedura składania zamówień, dostawa i płatności 

 

4.1. Klient  składa zamówienie dokonując wyboru towarów  i umieszczając je w tzw. „koszyku”. Klient otrzymuje potwierdzenie złożenia zamówienia wraz z numerem zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) na adres e-mail podany przez klienta w trakcie składania zamówienia.

4.2. W celu wysłania zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

4.3. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

4.4. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z regulaminem.

4.5.. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu https://specjalisci-opole.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.                                                 

4.6. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i są cenami brutto.

4.7. Klient ma możliwość dokonania płatności:

 1. a) przelewem na numery rachunek bankowy:


Gabinet Logopedyczno-Pedagogiczny DIA-LOG

Bank: MBank Numer konta PL: 35 1140 2004 0000 3902 7824 0106
b) płatność kartami:

         – Visa Electron

         – MasterCard

         – MasterCard Electronic

         – Maestro

 1. d) płatności: Przelewy24, 

4.8. W przypadku, gdy płatność została dokonana przy użyciu karty płatniczej, zwrot środków za zwrócony produkt nastąpi na rachunek karty użytej do płatności.

4.9. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest przelewy24.pl

                                                                                                      &5 Odstąpienie od umowy

5.1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827), Klient, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. 

5.2.  Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas drogą elektroniczną email: logopedadialog@gmail.com o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. 

5.3. Odstąpienie od umowy może dotyczyć wszystkich towarów objętych zamówieniem albo ich części.

5.4. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

5.5. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy oraz towaru, zwraca Klientowi dokonane przez niego płatności. 

5.6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient. 

5.7. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będącego wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.                                    

                                                    &6 Reklamacje dotyczące towarów i świadczenia usług drogą elektroniczną

6.1.  Gabinet Logopedyczno-Pedagogicznego DIA-LOG jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556 – 556 Kodeksu Cywilnego.

6.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego regulaminu, należy kierować na adres logopedadialog@gmail.com. Gabinetu Logopedyczno-Pedagogicznego DIA-LOG zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona

 6.3. Gabinet Logopedyczno-Pedagogicznego DIA-LOG dokłada starań  w celu zapewnienia poprawnego działania sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej.

6.4. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Gabinet Logopedyczno-Pedagogiczny DIA-LOG o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem sklepu Klient może zgłaszać pisemnie pod adres logopedadialog@gmail.com

6.5. Gabinet Logopedyczno-Pedagogicznego DIA-LOG zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

                                                                                                            &7 Prawa autorskie

7.1. Wszystkie projekty, produkty, opisy i zdjęcia prezentowane w Gabinecie Logopedyczno-Pedagogicznym DIA-LOG są własnością Gabinetu i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane i używane do celów handlowych czy prezentacji na innych stronach internetowych, bez zgody właściciela sklepu https://specjalisci-opole.pl

7.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

                                                                              &8 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

8.1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Klientów Sklepu internetowego https://specjalisci-opole.pl w związku z zakupami jest sprzedawca.

8 .2. Dane osobowe wykorzystywane są w celach realizacji umów sprzedaży, z związku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do Klienta. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.

8 .3. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w zgodzie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r  roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 1000) oraz Ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną (Dz. U. Nr 144, Poz. 1204 z późn. zm.).

8 .4. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzonych danych:

 1. a) w  trakcie składania zamówienia, Klienci mają możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych 
 2. b) weryfikacji danych lub korekty zamówienia można dokonać poprzez wysłanie wiadomości e-mail do sprzedawcy na adres logopedadialog@gmail.com

8.5. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Sprzedawcę drugiej stronie treści zawieranej umowy:

 1. a)  utrwalanie, zabezpieczanie i udostępnianie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu umowy sprzedaży.
 2. b) utrwalanie, zabezpieczanie i udostępnianie treści zawieranej umowy sprzedaży następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub przez przekazanie Klientowi specyfikacji zamówienia oraz dowodu zakupu.
 3. c) treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemami teleinformatycznym sprzedawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.

8.6. Dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją umowy sprzedaży poprzez sklep internetowy. Dane osobowe będą przechowywane do dnia wygaśnięcia wszelkich roszczeń pomiędzy sklepem a Kupującym. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest wykonywanie umowy na rzecz kupującego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwia dokonywania zakupów poprzez sklep. rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Podanie danych osobowych w tym celu jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwia otrzymywanie wiadomości od nas. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do dnia wypisania się Kupującego z newslettera. 

Kupującemu przysługuje prawo żądania dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Kupujący posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie naszym podwykonawcom, tj. dostawcom usług informatycznych, firmom kurierskim, księgowości.

                                                                                                     &9 Postanowienia końcowe 

9.1. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail

9.2. Jeżeli w czasie w jakim upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie nie są możliwe.

9.3. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.

9.4. Zamówienie złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.                                                  

9.5 Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta.  Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedawca deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

9.6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Klient wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej lub na drodze równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów wskazanych przez Klienta W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo